M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

O nas

O nas

Fir­ma MaxBro­ker Nie­ru­cho­mo­ści w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści zaj­mu­je się wszech­stron­ną i kom­plek­so­wą obsłu­gą ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Jako wła­ści­ciel fir­my posia­dam nie­zbęd­ną i sze­ro­ką wie­dzę, zarów­no z zakre­su wyce­ny, jak też pośred­nic­twa obro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Naszą fir­mę two­rzy zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, któ­rzy zapew­nią pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę i bez­pie­czeń­stwo w reali­za­cji Pań­stwa zleceń. 

W ramach ofe­ro­wa­nych usług zapew­nia­my kom­plek­so­wą opie­kę nad całym prze­bie­giem pro­ce­su trans­ak­cji tj.: 
  • wyce­na nieruchomości,
  • ana­li­za rynku,
  • bada­nie i pomoc w regu­lo­wa­niu sta­nów praw­nych nieruchomości, 
  • przy­go­to­wa­nie nie­ru­cho­mość do sprzedaży, 
  • zapew­nie­nie pro­fe­sjo­nal­nej rekla­my i pro­mo­cje ofer­ty w pra­sie i internecie, 
  • pomoc w nego­cja­cjach, usta­la­niu warun­ków umów przed­wstęp­nych i osta­tecz­nych, przy­go­to­wa­nie kom­ple­tu nie­zbęd­nych do trans­ak­cji dokumentów, 
  • pomoc i wybór w uzy­ska­niu naj­lep­sze­go spo­so­bu finan­so­wa­nia zaku­pu nieruchomości.

Gwa­ran­tu­je­my indy­wi­du­al­ne podej­ście do zle­ceń każ­de­go klien­ta, zapew­nia­jąc bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji oraz wyso­ką kul­tu­rę obsłu­gi, zgod­ną z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa i stan­dar­da­mi zawo­do­wy­mi. Fir­ma posia­da ubez­pie­cze­nie od odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej z tytu­łu wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści w zakre­sie sza­co­wa­nia oraz pośred­nic­twa w obro­cie nie­ru­cho­mo­ścia­mi.
Zapra­szam do współ­pra­cy, Patry­cja Mikołajczyk 

99

%

Zado­wo­lo­nych klientów 

100

%

Pro­fe­sjo­nal­na obsługa 

100

%

Bez­pie­czeń­stwo transakcji 

100

%

Naj­lep­sze finan­so­wa­nie zaku­pu nieruchomości