M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaxBro­ker Desi­gner zaj­mu­je się drob­nym wykoń­cze­niem wnętrz typu Home Sta­ging. Wyko­nu­je­my malo­wa­nie, szpa­chlo­wa­nie, kła­dzie­my panele, …

Fir­ma MaxBro­ker Nie­ru­cho­mo­ści w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści zaj­mu­je się wszech­stron­ną i kom­plek­so­wą obsłu­gą ryn­ku nieruchomości.

ZAMIESZKAJ W SŁONECZNEJ HISZPANII!

SIDI Vil­las

Eks­klu­zyw­ne domy jed­no­ro­dzin­ne w stre­fie Playa de San Juan w Ali­can­te (wię­cej…)

Sun­set Waves

Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dor­mie, pla­ża Ponien­te. (wię­cej…)

Los Altos Alicante

Domy jed­no­ro­dzin­ne w Busot, Ali­can­te (wię­cej…)

The Sty­le by TM

The Sty­le by TM repre­zen­tu­je styl życia, jakie­go poszu­ku­jesz. (wię­cej…)

SIDI by TM 2ª

Nowe eks­klu­zyw­ne i nie­po­wta­rzal­ne osie­dle. (wię­cej…)

15

LAT NA RYNKU 

O NAS

Fir­ma MaxBro­ker Nie­ru­cho­mo­ści w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści zaj­mu­je się wszech­stron­ną i kom­plek­so­wą obsłu­gą ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Jako wła­ści­ciel fir­my posia­dam nie­zbęd­ną i sze­ro­ką wie­dzę, zarów­no z zakre­su wyce­ny, jak też pośred­nic­twa obro­tu nieruchomościami. 

W ramach ofe­ro­wa­nych usług zapew­nia­my kom­plek­so­wą opie­kę nad całym prze­bie­giem pro­ce­su trans­ak­cji tj.:

 • wyce­na nieruchomości
 • ana­li­za rynku,
 • bada­nie i pomoc w regu­lo­wa­niu sta­nów praw­nych nieruchomości…

Zadzwoń do nas 

+48 728 867 043 

Zgłoś ofer­tę!

Jeże­li poszu­ku­ją Pań­stwo nie­ru­cho­mo­ści, bądź chce­cie Pań­stwo sprze­dać, zamie­nić lub wyna­jąć nie­ru­cho­mość bar­dzo pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­sze­go for­mu­la­rza. Pra­cow­nik nasze­go biu­ra nie­zwłocz­nie się z Pań­stwem skontaktuje. 

  Jak Hisz­pa­nia to może…

  Beni­dorm

  Pla­że

  Beni­dorm wyróż­nia się pię­cio­ma pla­ża­mi z przej­rzy­stą wodą. 

  Miej­sca war­te odwiedzenia

  Pano­ra­ma Beni­dorm jest tury­stycz­nym sym­bo­lem miasta. 

  Pola gol­fo­we

  Beni­dorm to syno­nim par­ków roz­ryw­ki, w któ­rych każ­dy może się dobrze bawić. 

  Sta­re mia­sto Benidorm

  Dziel­ni­ca angiel­ska, Beni­dorm Pala­ce i Casi­no Mediterráneo