M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Los Altos Alicante

  • Nazwa: Los Altos de Alicante 4ª Fase
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / Busot, zona Bonalba Golf (Alicante)
Domy jed­no­ro­dzin­ne w Busot, Alicante 
Domy jed­no­ro­dzin­ne w Busot z 2 i 3 sypial­nia­mi z ogro­dem i pry­wat­nym par­kin­giem. Basen wspól­no­to­wy i zie­lo­ne stre­fy. Los Altos de Ali­can­te to kom­pleks rezy­den­cyj­ny poło­żo­ny w ustron­nej, spo­koj­nej oko­li­cy, w natu­ral­nym oto­cze­niu gór Ali­can­te, zale­d­wie kil­ka minut od pla­ży. Na jego czwar­tą fazę skła­da się 20 domów jed­no­ro­dzin­nych z 2 i 3 sypial­nia­mi oraz 2 nie­za­leż­ne dom­ki o nowo­cze­snym i wpi­su­ją­cym się w naj­now­sze tren­dy wystro­ju. Osie­dle posia­da swój wła­sny basen wspól­no­to­wy, jacuz­zi oraz tere­ny zielone. 

Ali­can­te

Pla­że

Kom­pleks The Sty­le by TM znaj­du­je się w odle­gło­ści zale­d­wie 300 metrów od pla­ży Playa de San Juan. 

Pobli­skie punk­ty usługowe 

Pola gol­fo­we

Nie­co ponad kilo­metr od Playa de San Juan znaj­du­je się klub gol­fo­wy Ali­can­te Golf, posia­da­ją­cy wła­sne cen­trum han­dlo­we i gastronomiczne. 

Naj­pięk­niej­sze dep­ta­ki, place