M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Benidorm

    MaxBroker
  • Home
  • Beni­dorm

Pla­że

Beni­dorm wyróż­nia się pię­cio­ma pla­ża­mi z przej­rzy­stą wodą i śred­nią rocz­ną tem­pe­ra­tu­rą 19 stop­ni przez cały rok. 50 metrów od kom­plek­su miesz­kal­ne­go znaj­du­je się pla­ża Ponien­te, któ­ra roz­cią­ga się na ponad 3 km i cha­rak­te­ry­zu­je się kry­sta­licz­nie czy­stą wodą oraz drob­nym, zło­tym pia­skiem – jest praw­dzi­wą per­łą regio­nu śród­ziem­no­mor­skie­go. Znaj­du­je się tu rów­nież pla­ża Levan­te, jed­na z naj­bar­dziej zna­nych w Euro­pie ze wzglę­du na swo­ją dłu­gość oraz pla­ża Mal Pas, na któ­rej znaj­du­je się waż­ny rezer­wat mor­ski z dosko­na­łym dnem mor­skim dla miło­śni­ków nur­ko­wa­nia. W oko­li­cy znaj­du­ją się zatocz­ki takie jak zato­ka Tío Ximo lub zato­ka La Alma­dra­va, zna­ne z kry­sta­licz­nie czy­stych i spo­koj­nych wód. Zato­ki są ide­al­ne do nur­ko­wa­nia lub snorkelingu. 

Miej­sca war­te odwiedzenia

Pano­ra­ma Beni­dorm jest tury­stycz­nym sym­bo­lem mia­sta. Ofer­ta spę­dza­nia wol­ne­go cza­su w Beni­dorm jest zróż­ni­co­wa­na. Moż­na zna­leźć odpo­wied­nie dla każ­de­go gustu dziel­ni­ce han­dlo­we z wie­lo­ma skle­pa­mi, bara­mi, restau­ra­cja­mi, sala­mi tanecz­ny­mi, dys­ko­te­ka­mi i puba­mi. Sta­re mia­sto Beni­dorm, dziel­ni­ca angiel­ska, Beni­dorm Pala­ce i Casi­no Medi­ter­ráneo to repre­zen­ta­cyj­ne miej­sca tego mia­sta. Bal­kon Morza Śród­ziem­ne­go (El Bal­cón del Medi­ter­ráneo) zachwy­ca każ­de­go odwie­dza­ją­ce­go, któ­ry przy­cho­dzi kon­tem­plo­wać wspa­nia­łe wido­ki na morze. War­to rów­nież wspo­mnieć o gastro­no­mii z róż­no­rod­ny­mi potra­wa­mi taki­mi jak dania, któ­re je się łyż­ką, dania z ryżu, tapas i pin­chos czy kuch­nia międzynarodowa. 

Pola gol­fo­we

Beni­dorm to syno­nim par­ków roz­ryw­ki, w któ­rych każ­dy może się dobrze bawić. Naj­waż­niej­sze atrak­cje to naj­więk­szy w Euro­pie park wod­ny Aqu­alan­dia; park roz­ryw­ki Ter­ra Míti­ca; park zwie­rząt Ter­ra Natu­ra; park wod­ny Aqua Natu­ra i egzo­tycz­ny park zwie­rząt mor­skich Mun­do­mar. Spędź nie­za­po­mnia­ny dzień w swo­im ulu­bio­nym par­ku rozrywki! 

SIDI Vil­las

Eks­klu­zyw­ne domy jed­no­ro­dzin­ne w stre­fie Playa de San Juan w

SIDI Vil­las

Eks­klu­zyw­ne domy jed­no­ro­dzin­ne w stre­fie Playa de San Juan w

Sun­set Waves

Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dor­mie, pla­ża Ponien­te. (wię­cej…)

Sun­set Waves

Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dor­mie, pla­ża Ponien­te. (wię­cej…)

Los Altos Alicante

Domy jed­no­ro­dzin­ne w Busot, Ali­can­te (wię­cej…)

Los Altos Alicante

Domy jed­no­ro­dzin­ne w Busot, Ali­can­te (wię­cej…)

The Sty­le by TM

The Sty­le by TM repre­zen­tu­je styl życia, jakie­go poszu­ku­jesz. (wię­cej…)

The Sty­le by TM

The Sty­le by TM repre­zen­tu­je styl życia, jakie­go poszu­ku­jesz. (wię­cej…)

SIDI by TM 2ª

Nowe eks­klu­zyw­ne i nie­po­wta­rzal­ne osie­dle. (wię­cej…)

SIDI by TM 2ª

Nowe eks­klu­zyw­ne i nie­po­wta­rzal­ne osie­dle. (wię­cej…)