M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Sun­set Waves

  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / Benidorm
Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dor­mie, pla­ża Poniente.

Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dor­mie z 2, 3 i 4 sypial­nia­mi, poło­żo­ne w odle­gło­ści 200 metrów od pla­ży Ponien­te.
Sun­set Waves to uni­kal­ny kom­pleks miesz­ka­nio­wy o awan­gar­do­wym i wyra­fi­no­wa­nym desi­gnie, któ­ry nada­je nowo­cze­sny sznyt pano­ra­mie pla­ży Ponien­te w Beni­dor­mie. Jest to pro­jekt obej­mu­ją­cy stre­fy wspól­ne o powierzch­ni ponad 10 000 m² z prze­strzen­ny­mi ogro­da­mi, wspól­ny­mi base­na­mi, jacuz­zi, stre­fą chil­lo­ut… Wszyst­ko to w zesta­wie­niu z dużym obsza­rem spor­to­wym z kor­ta­mi teni­so­wy­mi, kor­tem do gry w pad­dle teni­sa, boiskiem wie­lo­funk­cyj­nym oraz zaj­mu­ją­cą powierzch­nię 150 m² pano­ra­micz­ną siłow­nią… Znaj­dzie się tu rów­nież prze­strzeń dla miło­śni­ków relak­su, z miej­sca­mi pik­ni­ko­wy­mi, sto­ła­mi sza­cho­wy­mi, gabi­ne­ta­mi masa­żu i sau­ną, któ­re dopeł­nia­ją cało­ści wypo­sa­że­nia. Nie nale­ży rów­nież zapo­mi­nać o stre­fie prze­zna­czo­nej dla dzie­ci, obej­mu­ją­cej plac zabaw, ścian­kę wspi­nacz­ko­wą i basen. Sun­set Waves to apar­ta­ment na pla­ży, o któ­rym zawsze marzyłeś(-aś).
 
Apar­ta­men­ty przy pla­ży z 2, 3 i 4 sypial­nia­mi i 2 łazien­ka­mi oraz eks­klu­zyw­ne pen­tho­usy z wła­snym jacuz­zi. Na uwa­gę zasłu­gu­ją ich duże okna i zada­szo­ne tara­sy, potę­gu­ją­ce wra­że­nie otwar­tej prze­strze­ni. Ten kom­pleks rezy­den­cyj­ny ofe­ru­je dwa typy apar­ta­men­tów: Excel­len­ce i Pre­mium umoż­li­wia­ją­ce doko­na­nie wybo­ru pomię­dzy dwie­ma kate­go­ria­mi jako­ści – wyso­ką i bar­dzo wyso­ką – z wykoń­cze­nia­mi dążą­cy­mi do mak­sy­ma­li­za­cji poczu­cia kom­for­tu i wygo­dy. Wszyst­kie apar­ta­men­ty dys­po­nu­ją miej­scem par­kin­go­wym, któ­re może znaj­do­wać się na zewnątrz budyn­ku lub w pod­ziem­nym gara­żu, a tak­że komór­ką lokatorską.
 

Beni­dorm

Pla­że

Beni­dorm wyróż­nia się pię­cio­ma pla­ża­mi z przej­rzy­stą wodą. 

Miej­sca war­te odwiedzenia

Pano­ra­ma Beni­dorm jest tury­stycz­nym sym­bo­lem miasta. 

Pola gol­fo­we

Beni­dorm to syno­nim par­ków roz­ryw­ki, w któ­rych każ­dy może się dobrze bawić. 

Sta­re mia­sto Benidorm

Dziel­ni­ca angiel­ska, Beni­dorm Pala­ce i Casi­no Mediterráneo