M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

MaxBroker Designer 

    MaxBroker
  • Home
  • MaxBro­ker Designer 
MaxBro­ker Desi­gner zaj­mu­je się drob­nym wykoń­cze­niem wnętrz typu Home Sta­ging. Wyko­nu­je­my malo­wa­nie, szpa­chlo­wa­nie, kła­dzie­my pane­le, cegieł­ki róż­ne­go rodza­ju, beton archi­tek­to­nicz­ny, tape­to­wa­nie, oświe­tle­nia — led, wykoń­cze­nie sufi­tów sztukaterią.
 
Współ­pra­cu­je­my z róż­ny­mi dostaw­ca­mi mebli. Wypo­czyn­ki typu naroż­ni­ki, kana­py, łóż­ka tapi­ce­ro­wa­ne któ­re może­my dostar­czyć do Hisz­pa­nii pod klienta.
 
Na ter­nie Hisz­pa­nii-Costa Blan­ca współ­pra­cu­je­my z uzna­nym pro­du­cen­tem mebli kuchen­nych pod wymiar — fir­mą Concept

Kuch­nie

Meble i wypoczynki

Home sta­ging