M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Costa Blanca

    MaxBroker
  • Home
  • Costa Blan­ca
Zaj­mu­je­my się sprze­da­żą nie­ru­cho­mo­ści inwe­sty­cyj­ny jak i dla potrzeb wła­snych. Zapew­nia­my kom­plek­so­we usłu­gę zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią pod nie­obec­ność wła­ści­cie­la. Poma­ga­my w zała­twie­niu wszel­ki for­mal­no­ści z zaku­pem nie­ru­cho­mo­ści poczy­na­jąc od obsłu­gi prawnej.
 
Inwe­sto­rom kupu­ją­cym nie­ru­cho­mo­ści pod wyna­jem zapew­nia­my pełen pakiet usług takich jak sprzą­ta­nie, check-in /​ check-out, pra­nie, obsłu­ga gości pod­czas poby­tu, doło­że­nie wszel­kich sta­rań, aby zdo­być jak naj­lep­sze opi­nie. Poma­ga­my w przy­go­to­wa­niu ofer­ty rekla­mu­ją­cej dany apar­ta­ment na por­ta­lach takich jak airbinb.com czy booking.com.
 

Eks­klu­zyw­ne domy jed­no­ro­dzin­ne w stre­fie Playa de San Juan w Ali­can­te (wię­cej…)

Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dor­mie, pla­ża Ponien­te. (wię­cej…)

Domy jed­no­ro­dzin­ne w Busot, Ali­can­te (wię­cej…)

The Sty­le by TM repre­zen­tu­je styl życia, jakie­go poszu­ku­jesz. (wię­cej…)

Nowe eks­klu­zyw­ne i nie­po­wta­rzal­ne osie­dle. (wię­cej…)

Płyń z nowe­go domu — speł­nie­nie marzeń. (wię­cej…)

Apar­ta­men­ty z dosko­na­ły­mi stre­fa­mi wspól­ny­mi w Beni­dor­mie. (wię­cej…)

Domy dwu- i trzy­po­ko­jo­we z ogro­dem i pry­wat­nym par­kin­giem. (wię­cej…)

Domy dwu- i trzy­po­ko­jo­we z ogro­dem i pry­wat­nym par­kin­giem. (wię­cej…)

Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dorm, pla­ża Ponien­te. (wię­cej…)

Nowo wybu­do­wa­ne apar­ta­men­ty zale­d­wie 300 metrów od pla­ży. (wię­cej…)