M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Los Altos

  • Nazwa: Los Altos de Alicante 5ª Fase
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / Busot, zona Bonalba Golf (Alicante)
  • Cena: od €212.000
  • Termin: 15 Maj 2024
Domy dwu- i trzy­po­ko­jo­we z ogro­dem i pry­wat­nym parkingiem.
Par­king na tej samej dział­ce. Basen dla miesz­kań­ców i tere­ny zie­lo­ne.
Los Altos de Ali­can­te znaj­du­je się w natu­ral­nym oto­cze­niu u pod­nó­ża góry Cabe­ço d’Or i jest odda­lo­ny o zale­d­wie kil­ka minut od pla­ży. To ide­al­ne miej­sce, by zamiesz­kać i czer­pać radość z gór i morza jed­no­cze­śnie. Nowa faza będzie skła­dać się z wol­no­sto­ją­cych wil­li i wil­li w zabu­do­wie bliź­nia­czej z dwie­ma i trze­ma sypial­nia­mi oraz dwie­ma łazien­ka­mi. Dodat­ko­wo kom­pleks ma wła­sny basen dla miesz­kań­ców, jacuz­zi oraz tere­ny zie­lo­ne. Fan­ta­stycz­na inwestycja!
 
Pra­wie wszyst­kie budyn­ki mają dwa pię­tra, cha­rak­te­ry­zu­ją się dosko­na­łą jako­ścią i zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby moż­na było w nich miesz­kać przez cały rok. Duże ogro­dy przy wil­lach pozwa­la­ją na wybu­do­wa­nie wła­sne­go base­nu na dział­ce (co wią­że się z niskim kosz­tem). TM daje Ci rów­nież moż­li­wość personalizacji.