M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

SIDI Vil­las

  • Nazwa: SIDI Villas by TM
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / San Juan de Alicante
Eks­klu­zyw­ne domy jed­no­ro­dzin­ne w stre­fie Playa de San Juan w Alicante 
oraz 2 nie­za­leż­ne dom­ki o nowo­cze­snym i wpi­su­ją­cym się w naj­now­sze tren­dy wystro­ju. Osie­dle posia­da swój wła­sny basen wspól­no­to­wy, jacuz­zi oraz tere­ny zielone. 

Ali­can­te

Pla­że

Kom­pleks The Sty­le by TM znaj­du­je się w odle­gło­ści zale­d­wie 300 metrów od pla­ży Playa de San Juan. 

Pobli­skie punk­ty usługowe 

Pola gol­fo­we

Nie­co ponad kilo­metr od Playa de San Juan znaj­du­je się klub gol­fo­wy Ali­can­te Golf, posia­da­ją­cy wła­sne cen­trum han­dlo­we i gastronomiczne. 

Naj­pięk­niej­sze dep­ta­ki, place