M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Oce­an Dream

  • Lokalizacja: Costa Blanca Sur / Torrevieja (Alicante)
  • Cena od: od €253.000
  • Termin: 15 Czerwiec 2024
Nowo wybu­do­wa­ne apar­ta­men­ty zale­d­wie 300 metrów od plaży.

Oddy­chaj świe­żym powie­trzem, kon­tem­pluj hory­zont, poczuj morze we wła­snym domu.
Oce­an Dre­am znaj­du­je się w uprzy­wi­le­jo­wa­nej oko­li­cy Rocío del Mar-Pun­ta Pri­ma: obok chro­nio­ne­go rezer­wa­tu przy­ro­dy Lo Fer­ris, zale­d­wie 300 metrów od pla­ży Cala Pite­ras i ok. 5 minut od miej­sco­wo­ści Tor­re­vie­ja. Rezy­den­cja będzie mia­ła łącz­nie 36 apar­ta­men­tów z 2 i 3 sypial­nia­mi oraz 2 łazien­ka­mi i bal­ko­na­mi z nie­zwy­kły­mi wido­ka­mi na morze. Stre­fy wspól­ne z basen typu infi­ni­ty, łóż­ka­mi wod­ny­mi i jacuz­zi będą zlo­ka­li­zo­wa­ne na dachu budyn­ku, czy­li naj­lep­szym miej­scu, aby podzi­wiać wscho­dy lub zacho­dy słoń­ca z pano­ra­micz­nym wido­kiem 360º na oko­li­cę. Oce­an Dre­am może zostać Two­im domem, gdzie Morze Śród­ziem­no­mor­skie sta­je się jego częścią.