M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

The Sty­le by TM

  • Nazwa: The Style by TM
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / San Juan de Alicante
The Sty­le by TM repre­zen­tu­je styl życia, jakie­go poszukujesz.

Nowo­cze­sny styl życia, w któ­rym moż­na cie­szyć się wol­nym cza­sem nad morzem, w relak­su­ją­cym oto­cze­niu, o krok od sze­ro­kiej ofer­ty roz­ma­itych opcji roz­ryw­ki i usług. Jest to pro­jekt dewe­lo­per­ski zlo­ka­li­zo­wa­ny w stre­fie Pau 5 przy Playa de San Juan (Ali­can­te), zale­d­wie 300 metrów od nad­mor­skiej pro­me­na­dy. The Sty­le by TM skła­da się łącz­nie ze 190 apar­ta­men­tów z 2 i 3 sypial­nia­mi z 2 łazien­ka­mi, 4 sypial­nia­mi z 3 łazien­ka­mi oraz pen­tho­usa­mi z tara­sa­mi na dachu.

Kom­pleks miesz­kal­ny ofe­ru­je wspa­nia­łe stre­fy wspól­ne z wewnętrz­nym ogro­dem ze sztucz­nym traw­ni­kiem i kwia­ta­mi w doni­cach, base­ny dla doro­słych i dzie­ci, basen do gier, 2 jacuz­zi, wypo­sa­żo­ną siłow­nię, kort do pad­dle teni­sa, plac zabaw dla dzie­ci, salę wie­lo­funk­cyj­ną i mini boisko sportowe.

Ponad­to, aby zagwa­ran­to­wać miesz­kań­com mak­sy­mal­ny spo­kój, The Sty­le by TM oto­czo­ny jest zamknię­tym ogro­dze­niem i wypo­sa­żo­ny w wypo­sa­żo­ny jest w sta­no­wi­sko kon­sjer­ża i dostęp przez wide­odo­mo­fon. Twój zupeł­nie nowy apar­ta­ment w jed­nej z naj­lep­szych oko­lic: Playa de San Juan!

Ali­can­te

Pla­że

Kom­pleks The Sty­le by TM znaj­du­je się w odle­gło­ści zale­d­wie 300 metrów od pla­ży Playa de San Juan. 

Pobli­skie punk­ty usługowe 

Pola gol­fo­we

Nie­co ponad kilo­metr od Playa de San Juan znaj­du­je się klub gol­fo­wy Ali­can­te Golf, posia­da­ją­cy wła­sne cen­trum han­dlo­we i gastronomiczne. 

Naj­pięk­niej­sze dep­ta­ki, place