M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Sun­set Sailors

  • Nazwa: Sunset Sailors by TM
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / Benidorm
  • Cena: od €465.000
  • Termin: 30 Lipiec 2025
Płyń z nowe­go domu — speł­nie­nie marzeń.
Nowe apar­ta­men­ty na pla­ży Ponien­te w Benidormie. 
Apar­ta­men­ty z 1, 2, 3 i 4 sypial­nia­mi i dosko­na­ły­mi tere­na­mi wspól­ny­mi. 
Sun­set Sailors by TM znaj­du­je się prak­tycz­nie na pierw­szej linii pla­ży Ponien­te, zale­d­wie 50 metrów od niej, w dogod­nej loka­li­za­cji na wybrze­żu Morza Śród­ziem­ne­go. Kom­pleks skła­dać się będzie z łącz­nie 286 miesz­kań z apar­ta­men­ta­mi z 1, 2, 3 i 4 sypial­nia­mi z nie­sa­mo­wi­tym wido­kiem na morze i prze­stron­ny­mi tara­sa­mi, któ­re zapew­nią Ci nie­po­wta­rzal­ne wra­że­nia jak­byś żeglo­wał pro­sto z domu. Wspól­ne prze­strze­nie Sun­set Sailors by TM to ide­al­ne dopeł­nie­nie tego wyjąt­ko­we­go kom­plek­su miesz­kal­ne­go. Base­ny, z jed­nym z nich pod­grze­wa­nym, jacuz­zi, stre­fa chill out, prze­strzeń cowor­kin­go­wą, pano­ra­micz­na siłow­nia, duży teren spor­to­wy z kor­tem do padla, kor­tem teni­so­wym i wie­lo­funk­cyj­nym boiskiem, a nawet sala kino­wa to tyl­ko nie­któ­re z udo­god­nień, z któ­rych będziesz mógł korzy­stać, jeśli zde­cy­du­jesz się na zamiesz­ka­nie w Sun­set Sailors by TM.

Beni­dorm

Pla­że

Beni­dorm wyróż­nia się pię­cio­ma pla­ża­mi z przej­rzy­stą wodą. 

Miej­sca war­te odwiedzenia

Pano­ra­ma Beni­dorm jest tury­stycz­nym sym­bo­lem miasta. 

Pola gol­fo­we

Beni­dorm to syno­nim par­ków roz­ryw­ki, w któ­rych każ­dy może się dobrze bawić. 

Sta­re mia­sto Benidorm

Dziel­ni­ca angiel­ska, Beni­dorm Pala­ce i Casi­no Mediterráneo