M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

SIDI by TM 2ª

  • Nazwa: SIDI by TM 2ª Fase
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / San Juan de Alicante
Nowe eks­klu­zyw­ne i nie­po­wta­rzal­ne osiedle. 
Nowe apar­ta­men­ty na pla­ży Ponien­te w Benidormie. 
Sidi by TM to wyjąt­ko­wy kom­pleks miesz­ka­nio­wy z dosko­na­łą loka­li­za­cją tuż przy pla­ży w San Juan, Ali­can­te. Zespół domów został zapro­jek­to­wa­ny w ukła­dzie pod­ko­wy poszcze­gól­nych blo­ków miesz­kal­nych i bliź­nia­ki przy pla­ży, z wido­kiem na nie­sa­mo­wi­te obsza­ry wspól­ne wypo­sa­żo­ne we wszyst­kie usłu­gi i udo­god­nie­nia , któ­re czy­nią tę posia­dłość eks­klu­zyw­nym miej­scem do życia.
Ofer­ta pro­jek­tu Sidi by TM to sze­ro­ka gama typów domów, któ­re mają zado­wo­lić każ­de­go. Apar­ta­men­ty i pen­tho­use­’y z 2, 3 i 4 sypial­nie. Wil­le w zabu­do­wie bliź­nia­czej z 3 i 4 sypial­nia­mi zlo­ka­li­zo­wa­ne przy pla­ży, z wła­sny­mi pry­wat­ny­mi ogro­da­mi i base­na­mi. Dosko­na­łej jako­ści mate­ria­ły budow­la­ne, ze wzglę­du na sze­ro­ką gamę opcji dosto­so­wy­wa­nia (Excel­len­ce i Pre­mium) i total­na dba­łość o szcze­gó­ły, aż trud­no to sobie wyobra­zić lep­sze miej­sce do życia. Jego ele­ganc­ki, nowo­cze­sny design dosko­na­le kom­po­nu­je się z roz­le­gły­mi zie­lo­ny­mi stre­fa­mi na spa­ce­ry i relaks, a tak­że z base­na­mi i pod­grze­wa­ny­mi jacuz­zi. Ofe­ru­je rów­nież taras relak­sa­cyj­ny, na któ­rym moż­na usiąść i cie­sząc się słoń­cem odpo­cząć od codzien­nej ruty­ny, bez koniecz­no­ści wycho­dze­nia z domu. Sidi by TM dosko­na­le kom­po­nu­je się z zło­tym pia­skiem i błę­kit­ny­mi woda­mi San Juan. 

Ali­can­te

Pla­że

Pobli­skie punk­ty usługowe 

Pola gol­fo­we

Naj­pięk­niej­sze dep­ta­ki, place