M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Sun­set Cliffs

  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / Benidorm
Apar­ta­men­ty na pla­ży w Beni­dorm, pla­ża Poniente.

Sun­set Cliffs docie­ra do Playa de Ponien­te, dopeł­nia­jąc impo­nu­ją­cą pano­ra­mę Beni­dor­mu. Jest to kom­pleks rezy­den­cyj­ny skła­da­ją­cy się łącz­nie z 277 apar­ta­men­tów z 1, 2, 3 i 4 sypial­nia­mi wypo­sa­żo­ny­mi w duże okna, gdzie pierw­sze skrzyp­ce gra natu­ral­ne świa­tło i roz­ta­cza­ją­ce się z nich wido­ki. Pen­tho­usy dys­po­nu­ją pry­wat­nym sola­rium, na któ­re wycho­dzi się bez­po­śred­nio z wnę­trza miesz­ka­nia. Jest to duża prze­strzeń z jacuz­zi, zewnętrz­nym prysz­ni­cem, bar­kiem i per­go­lą. Dzię­ki bez­kon­ku­ren­cyj­nej loka­li­za­cji kom­plek­su i wyso­ko­ści, na jakiej poło­żo­ne są apar­ta­men­ty, może­my podzi­wiać roz­ta­cza­ją­ce się z nich wspa­nia­łe wido­ki na morze.