M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Eagle Tower

  • Nazwa: Eagle Tower by TM
  • Lokalizacja: Costa Blanca Norte / Benidorm
  • Cena: od €320.000
  • Termin: 30 Listopad 2024
Apar­ta­men­ty z dosko­na­ły­mi stre­fa­mi wspól­ny­mi w Benidormie.
Morze i natu­ra jako tło two­je­go nowe­go życia. Apar­ta­men­ty o 1, 2, 3 i 4 sypial­niach w oko­li­cy pla­ży Ponien­te. 
Morze, golf i życie w Beni­dor­mie, wszyst­kim tym moż­na cie­szyć się w Eagle Tower by TM. Uprzy­wi­le­jo­wa­na loka­li­za­cja, obok pola gol­fo­we­go “Las Rejas”, zale­d­wie 1 km od pla­ży Ponien­te i z dosko­na­łą komu­ni­ka­cją zarów­no z N‑332, jak i AP7. Eagle Tower by TM będzie miał tyl­ko jed­ną wie­żę z róż­ny­mi typa­mi miesz­kań, gdzie będziesz mógł wybrać spo­śród apar­ta­men­tów z 1, 2, 3 i 4 sypial­nia­mi, z miej­scem par­kin­go­wym i duży­mi tara­sa­mi z balu­stra­da­mi ze szkła, któ­re pozwo­lą Ci cie­szyć się słoń­cem i nie­zwy­kły­mi wido­ka­mi z Two­je­go domu przez cały rok. Ponad­to, osie­dle posia­da wspa­nia­łe stre­fy wspól­ne o powierzch­ni 5 400 m² z: base­nem dla doro­słych, base­nem dla dzie­ci, 2 jacuz­zi, stre­fą zabaw, wypo­sa­żo­ną siłow­nią, kor­tem do squ­asha, wie­lo­funk­cyj­nym boiskiem spor­to­wym, zie­lo­ny­mi obsza­ra­mi i kil­ko­ma miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi dla rowerów.