M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Lokal ścisłe centrum Pruszcza Gd.

    MaxBroker
  • Home
  • LokalLokal ści­słe cen­trum Prusz­cza Gd.

Lokal ści­słe cen­trum Prusz­cza Gd.

Comments Off

Cena: 339 000 zł

Na sprze­daż lokal w samym cen­trum Prusz­cza Gdań­skie­go przy ul. Kos­sa­ka. Znaj­du­je sie w zabda­nym obiek­cie komer­cyj­nym na pierw­szym pię­trze, powierzch­nia 24,72 m² podzie­lo­ny na dwa mniej­sze pomiesz­cze­nia, a na wej­ściu recepcja.

W budyn­ku skle­py, kawiar­nia, kan­ce­la­ria nota­rial­na, licz­ne biu­ra oraz punk­ty usłu­go­we. Przed budyn­kiem par­king ogólnodostępny.

Niskie opła­ty ok 250 zł mie­sięcz­nie plus licz­ni­ki ener­gii. Na wypo­sa­że­niu loka­lu kli­ma­ty­za­cja, a w budyn­ku winda.

Dodat­ko­wo na pię­trze znaj­du­ję się łazien­ka i pomiesz­cze­nie socjal­ne z kuch­nią ok 10 m² dla wła­ści­cie­li poszcze­gól­nych lokali.

Wyda­nie loka­lu 2023r.


MK01772


Super ofer­ta, zapra­szam do umó­wie­nia się na pre­zen­ta­cję lokalu.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego.