M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Działka budowlana - Różyny

    MaxBroker
  • Home
  • DziałkaDział­ka budow­la­na — Różyny

Dział­ka budow­la­na — Różyny

Comments Off

Cena: 1 690 000 zł

SUPER OFERTA INWESTYCYJNA, DZIAŁKA Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Róży­ny- wieś w powie­cie gdań­skim, w gmi­nie Psz­czół­ki. Dział­ka inwe­sty­cyj­na o powierzch­ni 9700 m², w poło­żo­na w cen­trum miej­sco­wo­ści, w pobli­żu dwor­ca, świet­nie sko­mu­ni­ko­wa­na. Na gra­ni­cy dział­ki, w dro­dze, woda, kana­li­za­cja, gaz, na dział­ce prąd. Zgod­nie z miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go, dział­ka poło­żo­na jest na tere­nach zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej jed­no­ro­dzin­nej i usłu­go­wej (stre­fa 11.MN/U). Dział­ka posia­da bez­po­śred­ni dostęp do dro­gi publicz­nej. Zgod­nie z pozwo­le­niem na budo­wę, teren jest prze­zna­czo­no­ny pod zabu­do­wę dzie­się­cio­ma budyn­ka­mi typu bliź­niak, mini­mal­na powierzch­nia dział­ki 700 m² plus wewnę­trza droga.

Dojazd do Prusz­cza Gdań­skie­go i Obwod­ni­cy Trój­miej­skiej zaj­mu­je kil­ka minut.

Aktu­al­ne pozwo­le­nie na budo­wę, loka­li­za­cja, poło­że­nie, bar­dzo atrak­cyj­na cena, to głów­ne zale­ty tej oferty.


MK01879


Zapra­szam na spo­tka­nie, aby w cza­sie bez­po­śred­niej pre­zen­ta­cji móc zapo­znać się z zale­ta­mai tej oferty.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego.