M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Dom "bliźniak" - Kłodawa

    MaxBroker
  • Home
  • DomDom “bliź­niak” — Kłodawa

Dom “bliź­niak” — Kłodawa

Comments Off

Cena: 619 000 zł 

Bliź­niak Kło­da­wa — wykończony !!! 

Na sprze­daż dom w zabu­do­wie bliź­nia­czej wykoń­czo­ny zlo­ka­li­zo­wa­ny — gm. Trąb­ki Wiel­kie miej­sco­wość Kło­da­wa — przy ul. Sosnowej. 

Nie­ru­cho­mość o powierzch­ni użyt­ko­wej 68,55 m², a cał­ko­wi­tej 90 m² ( do zaadap­to­wa­nia pod­da­sze) skła­da­ją­ce się z :

Par­ter: salon z anek­sem kuchen­nym /​29 m²/​, wc /1,2/, przed­sion­ka /5,5 m²/

Pię­tro: dwa poko­je /10,5 oraz 9,5 m²/​, łazien­ki /​5 m²/​ oraz kory­ta­rza /4,5 m²/

Pod­da­sze: ok 20 m² 

Ogrze­wa­ny pie­cem gazo­wym dwu­funk­cyj­nym z moż­li­wo­ścią insta­la­cji komin­ka w salo­nie. Dodat­ko­wym atu­tem jest fakt, iż jest to nie­ru­cho­mość bezczynszowa.

Dodat­ko­wym atu­tem są zamon­to­wa­ne pane­le foto­wol­ta­icz­ne, wła­sny ogró­dek oraz moż­li­wość wybu­do­wa­nia wła­snej wia­ty samochodowej.

Osie­dle Gdań­skie to zespół kom­for­to­wych bez­czyn­szo­wych domów, powsta­ły ok 9 km od Prusz­cza Gdań­skie­go a ok 4,5 km Trąb­ki Wiel­kie. Na tere­nie osie­dla zosta­ła zain­sta­lo­wa­na siłow­nia zewnętrz­na oraz miej­sce na ogni­sko. Cha­rak­ter inwe­sty­cji spra­wia, że jest to miej­sce przy­ja­zne zarów­no rodzi­nom z dzieć­mi, jak i sin­glom cenią­cym sobie spo­kój i bli­skość natu­ry. Wokół wie­le tere­nów spa­ce­ro­wo — rekre­acyj­nych, w nie­da­le­kiej odle­gło­ści szko­ła oraz pobli­ski sklep spożywczy. 

Zapra­szam na pre­zen­ta­cję tel. 728 – 867-043 


MK01908


Zapra­szam na spo­tka­nie, aby w cza­sie bez­po­śred­niej pre­zen­ta­cji móc zapo­znać się zale­ta­mi tej oferty.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego..

Infor­ma­cje dodatkowe

Dostęp­ne od 2023-04-21


Mate­riał budyn­ku — pustak


Okna — pla­sti­ko­we


Licz­ba pię­ter — 1 pię­tro


Pokry­cie dachu — dachów­ka


Media — prąd, gaz, inter­net, tele­fon, kana­li­za­cja, woda