M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Mieszkanie 3 pokoje - Pruszczu Gd.

Miesz­ka­nie 3 poko­je — Prusz­czu Gd.

Comments Off

Cena: 549 000 zł 

3 POKOJOWE

Sło­necz­ne, cie­płe oraz prze­stron­ne miesz­ka­nie o powierzch­ni 63 m². Zlo­ka­li­zo­wa­ne na cichym i spo­koj­nym osie­dlu z licz­ny­mi tere­na­mi rekre­acyj­ny­mi. Miesz­ka­nie na par­te­rze z moż­li­wo­ścią dostę­pu do ogro­du skła­da­ją­ce się ze sło­necz­ne­go salo­nu, dwóch nie­za­leż­nych sypial­ni, oddziel­nej jasnej kuch­ni, łazien­ki oraz bar­dzo funk­cjo­nal­ne­go przedpokoju.

W pobli­żu boga­ta infra­struk­tu­ra han­dlo­wo-usłu­go­wa, szko­ła, przed­szko­le, przy­sta­nek auto­bu­so­wy oraz skle­py. W cenie nie­ru­cho­mo­ści pozo­sta­ję zabu­do­wa i wypo­sa­że­nie kuch­ni, łazien­ki oraz sta­ła zabu­do­wa typu Koman­dor znaj­du­ją­ca się w przed­po­ko­ju. Przed budyn­kiem wie­le ogól­no­do­stęp­nych miejsc par­kin­go­wych. Loka­li­za­cja zapew­nia szyb­ki dojazd do Trak­tu św. Woj­cie­cha omi­ja­jąc cen­trum Pruszcz Gd. co jest nie­wąt­pli­wym atutem. 

Opła­ty eks­plo­ata­cyj­ne wyno­szą­ce latem 500 zł a zimą 700 zł plus licz­ni­ki ener­gii wedle wła­sne­go zużycia.


MK01905


Zapo­znaj się z zale­ta­mi tego loka­lu, pod­czas bez­po­śred­niej prezentacji.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego..

Infor­ma­cje dodatkowe


Rok budo­wy — 2022


Rodzaj zabu­do­wy — Blok


Win­da — brak


Media — inter­net, telefon


Zabez­pie­cze­nia —  domo­fon


Wypo­sa­że­nie — meble


Mate­riał budyn­ku — pustak