M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Mieszkanie 3 pokoje - Pruszczu Gd.

Miesz­ka­nie 3 poko­je — Prusz­czu Gd.

Comments Off

Cena: 649 000 zł

3 POKOJOWE — MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA MNIEJSZE 

Nowe trzy­po­ko­jo­we miesz­ka­nie o powierzch­ni 61,43 m², poło­żo­ne na zamknię­tym, bez­piecz­nym osie­dlu w Prusz­czu Gdańskim.

Osie­dle, na któ­rym znaj­du­je się miesz­ka­nie, to kom­pleks kil­ku, dwu­ro­dzin­nych budyn­ków w niskiej, kame­ral­nej zabu­do­wie. Lokal skła­da się z duże­go salo­nu połą­czo­ne­go z anek­sem kuchen­nym (21,9 m²) z wyj­ściem na obszer­ny bal­kon, dwóch sypial­ni (12 m², 8 m²), nowo­cze­śnie zaaran­żo­wa­nej łazien­ki (4,9 m²), holu (6 m²) i wia­tro­ła­pu (4 m²).

Miesz­ka­nie cie­ka­wie i nowo­cze­śnie zaaran­żo­wa­ne, cało­ści dopeł­nia­ją okna o struk­tu­rze drew­na, drzwi antyw­ła­ma­nio­we, na bal­ko­nach balu­stra­dy ze sta­li nie­rdzew­nej w połą­cze­niu ze szkłem, powo­du­ją­ce peł­niej­sze doświe­tle­nie salonu.

Do miesz­ka­nia przy­na­le­ży jed­no, zewnętrz­ne miej­sce par­kin­go­we do wyłącz­nej dys­po­zy­cji wła­ści­cie­la loka­lu. Dodat­ko­wą powierzch­nią przy­na­leż­ną do loka­lu, jest zaadap­to­wa­na obszer­na prze­strzeń nad miesz­ka­niem — strych.

Niskie kosz­ty utrzy­ma­nia na pozio­me 290 zł/​m‑c, wła­sne ogrze­wa­nie nowo­cze­snym, dwu funk­cyj­nym pie­cem gazo­wym to kolej­ne zale­ty tego loka­lu. Inwe­sty­cja znaj­du­je się w zachod­niej czę­ści Prusz­cza Gdań­skie­go, naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się, mło­dej czę­ści mia­sta, a więc oto­czo­na jest peł­ną infra­struk­tu­rą han­dlo­wo — usłu­go­wą, oświa­to­wą i komunikacyjną.

Archi­tek­tu­ra budyn­ków, poło­że­nie, kame­ral­na zabu­do­wa, niskie kosz­ty utrzy­ma­nia oko­ło 350 zł ( opła­ty sta­łe z FR plus licz­ni­ki gazu, ener­gii i wody), two­rzą miej­sce kom­for­to­we, ele­gan­cje i pre­sti­żo­we na miesz­ka­nio­wej mapie Pruszcza.

Wła­ści­ciel roz­wa­ży miesz­ka­nie do zamia­ny typu kawa­ler­ka /​ 2 poko­je w Prusz­czu Gdań­skim lub Gdań­sku z dopłatą.


MK01863


Zapo­znaj się z zale­ta­mi tego loka­lu, pod­czas bez­po­śred­niej prezentacji.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego..

Infor­ma­cje dodatkowe


Rok budo­wy — 2015


Rodzaj zabu­do­wy — dom wol­no­sto­ją­cy


Win­da — brak


Media — inter­net, telefon


Zabez­pie­cze­nia —  domo­fon /​ wide­ofon


Wypo­sa­że­nie — meble


Mate­riał budyn­ku — pustak