M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Lokal użytkowy - Wejherowo

    MaxBroker
  • Home
  • LokalLokal użyt­ko­wy — Wejherowo

Lokal użyt­ko­wy — Wejherowo

Comments Off

Cena: 1 409 000 zł

DUŻY WYSOKI LOKAL UŻYTKOWY W CENTRUM WEJHEROWA

W cen­trum Wej­he­ro­wa, przy uli­cy Rybac­kiej zre­wi­ta­li­zo­wa­ny został budy­nek biu­ro­wy, cał­ko­wi­cie wyre­mon­to­wa­ny, wsku­tek cze­go powstał nowy obiekt o prze­zna­cze­niu usłu­go­wo — miesz­ka­nio­wym. Na par­te­rze budyn­ku zosta­ły zlo­ka­li­zo­wa­ne trzy loka­le użyt­ko­we o powierzch­ni 255,68 m², 141,84 m² (sprze­da­ny) i 49,82 m².

Pre­zen­to­wa­ny lokal o powierzch­ni 255,68 m² i wyso­ko­ści 4 m to ofer­ta bar­dzo uni­kal­na, ze wzglę­du na powierzch­nię i wyso­kość oraz loka­li­za­cję. Ide­la­nie nada­je na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści medycz­nej, reha­bi­li­ta­cyj­nej, oświa­to­wej, han­dlo­wej czy usłu­go­wej. Prze­strzeń tego loka­lu to prak­tycz­nie open spa­ce, dają­ca nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści aran­ża­cyj­ne, w zależ­no­ści od potrzeb pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Bar­dzo duże witry­ny, ide­al­nie doświe­tla­ją­ce pomiesz­cze­nie, to dodat­ko­wy atut lokalu.

Teren wokół budyn­ku ogro­dzo­ny, wjazd na pose­sję przez ste­ro­wa­ną na pilo­ta bra­mę. Do loka­lu przy­na­le­ży obli­ga­to­ryj­nie, zewnętrz­ne miej­sce par­kin­go­we w cenie 5600 zł. Dodat­ko­wo jeśli wła­ści­ciel, ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę swo­jej dzia­łal­no­ści, będzie potrze­bo­wał powierzch­ni maga­zy­no­wej, posia­da­my w ofer­cie kil­ka wyre­mon­to­wa­nych, czy­stych, suchych i odpo­wied­nio zabez­pie­czo­nych piw­nic, o powierzch­ni od 12,6 m² do 87,33 m². Cał­ko­wi­ta powierzch­nia piw­nic wyno­si 278 m².


MK01686


Zapra­szam na spo­tka­nie, aby w cza­sie bez­po­śred­niej pre­zen­ta­cji móc zapo­znać się z zale­ta­mai tej oferty.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego.