M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Pomlewo działka 3392m2

Pomle­wo dział­ka 3392 m²

Comments Off

Cena: 254 400 zł

DUŻA DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY NA DWA DOMY Pięk­nie poło­żo­na dział­ka budow­la­na, o powierzch­ni 3392 m², w uro­kli­wym miej­scu, bli­sko jezio­ra Przy­widz­kie­go i tere­nów leśnych, w miej­sco­wo­ści Pomle­wo gm. Przy­widz. Ide­al­ne miej­sce dla ludzi cenią­cych bli­skość natu­ry, ale jed­no­cze­śnie z dogod­nym dojaz­dem do Gdań­ska, ok. 25 km i Prusz­cza Gdań­skie­go ok. 15 km, gdyż znaj­du­je się ono w pobli­żu aglo­me­ra­cji trój­miej­skiej oraz lot­ni­ska. Miej­sce nada­ją­ce się na sta­łe zamiesz­ka­nie, jak i wypo­czy­nek week­en­do­wy. Dział­ka w kształ­cie pro­sto­ką­ta, w dro­dze media: prąd i woda. Nie­ru­cho­mość posia­da aktu­al­nie wyda­ne warun­ki zabu­do­wy dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na reali­za­cji dwóch budyn­ków miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych, dwóch gara­ży, dwóch budyn­ków gospo­dar­czych wraz z nie­zbęd­ną infra­struk­tu­rą. Udział w dział­ce dro­go­wej płat­ny dodat­ko­wo 5000 zł. 
MK01879 

Zapra­szam na spo­tka­nie, aby w cza­sie bez­po­śred­niej pre­zen­ta­cji móc zapo­znać się z zale­ta­mai tej oferty.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego.