M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Działki budowlane - Kleszczewo

    MaxBroker
  • Home
  • DziałkaDział­ki budow­la­ne — Kleszczewo

Dział­ki budow­la­ne — Kleszczewo

Comments Off

Cena: 364 000 zł 

DWIE DZIAŁKI BUDOWLANE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ I Z WŁASNYM UJĘCIEM WODY. 

Atrak­cyj­nie poło­żo­ne dział­ki budow­la­ne w Klesz­cze­wie, zale­d­wie 10 km od cen­trum Prusz­cza Gdań­skie­go i Stra­szy­na. Roz­wo­jo­wy teren, w pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się czę­ści wsi, przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 222, prze­zna­czo­ny pod budow­nic­two jed­no­ro­dzin­ne. Dział­ki o powierzch­ni 1371 m² i 1194 m², znaj­du­ją się w tere­nie, gdzie obo­wią­zu­je Miej­sco­wy Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go, ozna­czo­ny sym­bo­lem 1.MN.3, zgod­nie z zapi­sa­mi któ­re­go, cały obszar jest prze­zn­czo­ny pod miesz­ka­nio­wą, jed­no­ro­dzin­ną. Dział­ki znaj­du­ją się na wydzie­lo­nym tere­nie, gdzie prze­wi­dzia­no budo­wę dwu­dzie­stu domów jed­no­ro­dzin­nych, z wewnętrz­ną dro­gą dojaz­do­wą, czy­li moż­na zre­ali­zo­wać budo­wę zamknię­te­go mini osie­dla. Dział­ki poło­żo­ne na lek­kim wznie­sie­niu, na map­ce zazna­czo­ne krzy­ży­ka­mi, w pobli­żu tere­ny zie­lo­ne, las, zna­ko­mi­ta restau­ra­cja z wła­sną hodow­lą ryb. Bar­dzo dobry dojazd do Stra­szy­na nową, wyre­mon­to­wa­ną dro­gą woje­wódz­ką nr 222.

Pozwo­le­nie na budo­wę prze­wi­du­je budo­wę dwóch budyn­ków typu bliź­niak z czte­re­ma loka­la­mi miesz­kal­ny­mi. Na dział­ce 183/​12 wybi­to stud­nię głę­bi­no­wą, skąd z głę­bo­ko­ści ponad 80 metrów, zosta­ną zasi­lo­ne w wodę przed­mio­to­we lokale.

Cał­ko­wi­ty koszt wybi­cia stud­ni, pro­jek­ty budow­la­ne z pra­wo­moc­nym pozwo­le­niem na budo­wę, zawar­te w cenie sprzedaży.

W ubie­głym roku został zło­żo­ny wnio­sek do Ener­gii o wyko­na­nie przyłącza.


MK01729


W cenę dzia­łek wli­czo­no rów­nież udzia­ły w wewnętrz­nej dział­ce dro­go­wej, a poda­na cena, jest ceną brut­to, bowiem Sprze­da­ją­cy wysta­wia fak­tu­rę VAT. Trans­ak­cja zwol­nio­na z podat­ku PCC 2%.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego.