M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Działka budowlana - Kleszczewo

    MaxBroker
  • Home
  • DziałkaDział­ka budow­la­na — Kleszczewo

Dział­ka budow­la­na — Kleszczewo

Comments Off

Cena: 99 540 zł 

DZIAŁKA BUDOWLANA W CENIE 73 ZŁ/​M2 NETTO — BRUTTO 90 ZŁ/​M2 Atrak­cyj­nie poło­żo­ne dział­ki budow­la­ne w Klesz­cze­wie, zale­d­wie 10 km od cen­trum Prusz­cza Gdań­skie­go i Stra­szy­na. Roz­wo­jo­wy teren, w pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się czę­ści wsi, przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 222, prze­zna­czo­ny pod budow­nic­two jed­no­ro­dzin­ne. Dział­ka o powierzch­ni 1118 m², znaj­du­je się w tere­nie, gdzie obo­wią­zu­je Miej­sco­wy Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go, ozna­czo­ny sym­bo­lem 1.MN.3, zgod­nie z zapi­sa­mi któ­re­go, cały obszar jest prze­zna­czo­ny pod zabu­do­wę miesz­ka­nio­wą, jed­no­ro­dzin­ną. Dział­ka znaj­du­je się na wydzie­lo­nym tere­nie, gdzie prze­wi­dzia­no budo­wę dwu­dzie­stu domów jed­no­ro­dzin­nych, z wewnętrz­ną dro­gą dojaz­do­wą, czy­li moż­na zre­ali­zo­wać budo­wę zamknię­te­go mini osie­dla. Dział­ki poło­żo­ne na lek­kim wznie­sie­niu, w pobli­żu tere­ny zie­lo­ne, las, zna­ko­mi­ta restau­ra­cja z wła­sną hodow­lą ryb. Bar­dzo dobry dojazd do Stra­szy­na nową, wyre­mon­to­wa­ną dro­gą woje­wódz­ką nr 222. Dodat­ko­wo przy zaku­pie dział­ki, nale­ży nabyć 1/​21 czę­ści w dział­ce dro­go­wej, sta­no­wią­cej dostęp do dro­gi publicz­nej, oko­ło 262 m² w cenie 23 tyś brutto. 
MK01879 

Poda­na cena, jest ceną brut­to, bowiem Sprze­da­ją­cy wysta­wia fak­tu­rę VAT. Trans­ak­cja zwol­nio­na z podat­ku PCC 2%.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego.