M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Mieszkanie 3 pokoje - Pruszczu Gd.

Miesz­ka­nie 3 poko­je — Prusz­czu Gd.

Comments Off

Cena: 629 000 zł

3 POKOJOWE

Na sprze­daż sło­necz­ne z pięk­nym dużym bal­ko­nem miesz­ka­nie zlo­ka­li­zo­wa­ne na II pię­trze w naj­lep­szej czę­ści Prusz­cza Gdań­skie­go przy ul. Pod­ko­mo­rze­go. Osie­dle, na któ­rym znaj­du­ję się lokal cha­rak­te­ry­zu­je się roz­wi­nię­ta infra­struk­tu­rą han­dlo­wo- usłu­go­wą, bli­sko­ścią skle­pów, wszel­kich usług, szko­ły pod­sta­wo­wej z base­nem, przed­szko­la, komu­ni­ka­cji miej­skiej i SKM. W pobli­żu wie­le tere­nów spa­ce­ro­wych wzdłuż rze­ki Radu­nii, par­ki oraz ścież­ki rowerowe.

Na powierzch­nię 60,02 m² skła­da się salon z wyj­ściem na prze­stron­ny bal­kon, dwie nie­za­leż­ne sypial­nie, osob­na jasnea ume­blo­wa­na i wypo­sa­żo­na kuch­nia, łazien­ka wypo­sa­żo­na w wan­nę oraz przed­po­kój z zabu­do­wą typu Komandor.

Przed budyn­kiem par­king ogól­no­do­stęp­ny. Do miesz­ka­nia przy­na­le­ży piw­ni­ca o pow. 2,22 m². Opła­ty eks­plo­ata­cyj­ne wyno­szą oko­ło 700 zł mie­sięcz­nie plus licz­ni­ki ener­gii- ( zwro­ty za ogrzewanie).

Ide­al­na ofer­ta dla rodzi­ny lub pod inwestycję.

Zapra­szam do umó­wie­nia się na pre­zen­ta­cję nie­ru­cho­mo­ści !!! Opie­kun ofer­ty: Patry­cja Miko­łaj­czyk tel. 728 – 867-043


MK01909


Zapo­znaj się z zale­ta­mi tego loka­lu, pod­czas bez­po­śred­niej prezentacji.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego..

Infor­ma­cje dodatkowe


Rok budo­wy — 2006


Rodzaj zabu­do­wy — Blok


Win­da — brak


Media — inter­net, telefon


Zabez­pie­cze­nia —  domo­fon


Wypo­sa­że­nie — meble


Mate­riał budyn­ku — pustak