M A X B R O K E R

Strona się ładuję, proszę o chwilę cierpliwości

83-000 Pruszcz Gdański ul. Kossaka 1 lok. 7 +48 728 867 043 biuro@maxbroker.com.pl

Dom na wsi - Suchy Dąb

    MaxBroker
  • Home
  • DomDom na wsi — Suchy Dąb

Dom na wsi — Suchy Dąb

Comments Off

Cena: 990 000 zł

Suchy Dąb to malow­ni­czo poło­żo­na wieś nad rze­ką Motła­wą, zale­d­wie 12 kilo­me­trów od Prusz­cza Gdań­skie­go. Dom wybu­do­wa­no w nie­zwy­kle szyb­ko i pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się czę­ści wsi, gdzie swo­je miej­sce do życia zna­la­zło wie­lu miesz­kań­ców Trój­mia­sta, bowiem wieś jest pięk­nie poło­żo­na, a dojazd do Prusz­cza Gdań­skie­go zaj­mu­je kil­ka­na­ście minut, a do Gdań­ska oko­ło 25 minut.

Dom o powierzch­ni użyt­ko­wej 130,2 m², będą­cy przed­mio­tem sprze­da­ży zbu­do­wa­ny został na pro­sto­kąt­nej dział­ce o powierzch­ni 1810 m², skła­da się z pię­ciu pokoi, dwóch łazie­nek, osob­nej kuch­ni i gara­żu. Dom jest wykoń­czo­ny, goto­wy do zamiesz­ka­nia, ogrze­wa­ny nowo­cze­snym pie­cem na eko­gro­szek z podaj­ni­kiem, ale ist­nie­je moż­li­wość pod­łą­cze­nia się do insta­la­cji gazowej.

Na par­te­rze budyn­ku znaj­du­je się salon, kuch­nia, łazien­ka z kabi­ną prysz­ni­co­wą, wia­tro­łap i przed­po­kój, z któ­re­go wcho­dzi­my do gara­żu i kotłowni.

Na pierw­sze pię­tro pro­wa­dzą dębo­we scho­dy, gdzie znaj­du­ją się czte­ry poko­je, duża łazien­ka z wan­ną i przedpokój.

Dom prak­tycz­nie wykoń­czo­ny, pozo­sta­je wykoń­cze­nie ele­wa­cji i obrób­ka tara­su. W poko­jach pod­ło­gi drew­nia­ne Bar­li­nek z moż­li­wo­ścią ceko­lo­wa­nia, w kuch­ni i łazien­kach gla­zu­ra i tutaj ogrze­wa­nie podłogowe.

Z salo­nu, gdzie ist­nie­je moż­li­wość pod­ła­cze­nia komin­ka, wycho­dzi­my na prze­stron­ny taras, usy­tu­owa­ny od połu­dnio­wo – zachod­niej stro­ny i do w peł­ni urzą­dzo­ne­go ogro­du, gdzie dodat­ko­wo posa­do­wia­ny jest duży, wol­no­sto­ją­cy garaż (oko­ło 35 m²).

W samej wsi znaj­du­ją się przed­szko­le, szko­ła pod­sta­wo­wa, sklep, pocz­ta oraz przy­stan­ki auto­bu­so­we z bez­po­śred­ni­mi połą­cze­nia­mi do Prusz­cza Gdańskiego.


MK01867


Zapra­szam na spo­tka­nie, aby w cza­sie bez­po­śred­niej pre­zen­ta­cji, móc zapo­znać się z zale­ta­mi tej oferty.

Niniej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywilnego..

Infor­ma­cje dodatkowe

Dostęp­ne od 2023-03-27 
Powierzch­nia — 168,7 m²
Powierzch­nia dział­ki — 1810 m²
Rodzaj zabu­do­wy — wol­no­sto­ją­cy
Licz­ba pokoi — 4
Ogrze­wa­nie — gazo­we
Rok budo­wy — 2011
Miej­sce par­kin­go­we — garaż
Mate­riał budyn­ku — pustak
Okna — pla­sti­ko­we
Licz­ba pię­ter — 1 pię­tro
Pokry­cie dachu — dachów­ka
Media — prąd, gaz, inter­net, tele­fon, kana­li­za­cja, woda